Obsah

Neplatné VZN

VZN 3/2021 - prílohy Stiahnuté: 98x | 17.12.2021

VZN 3-2021 - text Stiahnuté: 121x | 17.12.2021

VZN 3/2021 - o miestnych daniach a o miest.poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 118x | 10.11.2022

VZN 8/2017 o daniach a poplatkoch Stiahnuté: 300x | 19.12.2017

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 131x | 08.01.2020

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 235x | 08.01.2020

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 249x | 03.09.2019

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 246x | 15.01.2019

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 210x | 23.02.2018

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 226x | 19.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 219x | 28.02.2017

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 169x | 09.01.2023

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 249x | 06.12.2016

Príloha k VZN Stiahnuté: 201x | 25.11.2016

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 201x | 25.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 219x | 14.06.2016

VZN c.8-2015 o vyske poplatkov v školskej jedálni T.Nemce Stiahnuté: 238x | 14.12.2015

VZN č.7-2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí pri ZŠ s MŠ v T.Nemciach Stiahnuté: 227x | 14.12.2015

VZN c.6-2015 o financovani materskej školy a šk.zariadení v T.Nemciach Stiahnuté: 233x | 14.12.2015

VZN c.5-2015 o miestnych daniac h a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce T.Nemce Stiahnuté: 217x | 14.12.2015

Stránka