Obsah

Neplatné VZN

VZN 8/2017 o daniach a poplatkoch Stiahnuté: 232x | 19.12.2017

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 84x | 08.01.2020

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 130x | 08.01.2020

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 173x | 03.09.2019

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 187x | 15.01.2019

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 152x | 23.02.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 156x | 28.02.2017

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 161x | 06.12.2016

Príloha k VZN Stiahnuté: 156x | 25.11.2016

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 132x | 25.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 152x | 14.06.2016

VZN c.8-2015 o vyske poplatkov v školskej jedálni T.Nemce Stiahnuté: 166x | 14.12.2015

VZN č.7-2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí pri ZŠ s MŠ v T.Nemciach Stiahnuté: 148x | 14.12.2015

VZN c.6-2015 o financovani materskej školy a šk.zariadení v T.Nemciach Stiahnuté: 159x | 14.12.2015

VZN c.5-2015 o miestnych daniac h a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce T.Nemce Stiahnuté: 136x | 14.12.2015

VZN č.3/2015 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 181x | 04.05.2015

VZN ač.1/2015 o financovaní MŠ a škol.zariadení Stiahnuté: 149x | 06.03.2015

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 171x | 11.12.2014

VZN 1/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 176x | 04.06.2014

VZN č. 2/2014 ktorým sa dopĺňa VZN 2/2012 o miestnych daniach a popl. za KO Stiahnuté: 152x | 29.01.2014

Stránka