Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 195x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 199x | 11.06.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 402x | 23.02.2018

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 247x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 161x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 219x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 169x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 242x | 07.08.2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 220x | 19.12.2017

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 169x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 133x | 19.12.2017

2016

Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 122x | 25.11.2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 208x | 14.12.2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 172x | 14.12.2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 123x | 14.12.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce Stiahnuté: 154x | 02.03.2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 202x | 02.03.2016

2015

VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ Stiahnuté: 144x | 06.03.2015

VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1 Stiahnuté: 146x | 14.12.2015

2013

Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy Stiahnuté: 125x | 09.04.2013

Stránka