Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 162x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 104x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 239x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 169x | 15.01.2019

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 179x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 305x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 253x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 240x | 11.06.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 467x | 23.02.2018

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 288x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 186x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 263x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 202x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 307x | 07.08.2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 248x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 171x | 19.12.2017

2016

Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 162x | 25.11.2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 267x | 14.12.2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 211x | 14.12.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce Stiahnuté: 210x | 02.03.2016

Stránka