Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o daniach a popl. za KO a dr.stav.odpady Stiahnuté: 67x | 11.09.2013

VZN č.5/2008 - doplnok k VZN č.1/2008 Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003 Stiahnuté: 74x | 11.09.2013

VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000 Stiahnuté: 79x | 11.09.2013

VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 67x | 11.09.2013

VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestn.poplatku za komunál.odpady a drobné stav.odpady Stiahnuté: 84x | 11.09.2013

VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Stiahnuté: 87x | 11.09.2013

VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí Stiahnuté: 62x | 11.09.2013

VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach Stiahnuté: 75x | 11.09.2013

2012

Príloha-k-VZN-12010-miestne-komunikácie Stiahnuté: 72x | 19.12.2012

2011

VZN 2/2006 o vyhradených miesach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 72x | 06.02.2011

VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 74x | 06.02.2011

VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice Stiahnuté: 64x | 06.02.2011

VZN 3/2007 o verejnom poriadku Stiahnuté: 64x | 06.02.2011

VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 64x | 06.02.2011

VZN 3/2000 ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce Stiahnuté: 67x | 06.02.2011

VZN 3/2009 o čestnom občianstve Stiahnuté: 68x | 06.02.2011

VZN 1/2004 požiarny poriadok Stiahnuté: 67x | 06.02.2011

Stránka