Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

VZN č.1/2010 o poplatkoch za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 109x | 11.09.2013

VZN č.3/2010 o verejnom obstarávaní pre zákaz. s nízkou hodnotou Stiahnuté: 115x | 11.09.2013

Doplnok č.2 k VZN č.4/2008 o výške poplatkov v ŠJ Stiahnuté: 92x | 11.09.2013

Doplnok č.1 k VZN č.1/2010 o popl.za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 94x | 11.09.2013

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o daniach a popl. za KO a dr.stav.odpady Stiahnuté: 96x | 11.09.2013

VZN č.5/2008 - doplnok k VZN č.1/2008 Stiahnuté: 95x | 11.09.2013

VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003 Stiahnuté: 98x | 11.09.2013

VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000 Stiahnuté: 106x | 11.09.2013

VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Stiahnuté: 101x | 11.09.2013

VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 93x | 11.09.2013

VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestn.poplatku za komunál.odpady a drobné stav.odpady Stiahnuté: 114x | 11.09.2013

VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Stiahnuté: 115x | 11.09.2013

VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ Stiahnuté: 100x | 11.09.2013

VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí Stiahnuté: 86x | 11.09.2013

VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach Stiahnuté: 108x | 11.09.2013

2011

VZN 2/2006 o vyhradených miesach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 97x | 06.02.2011

VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 101x | 06.02.2011

VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice Stiahnuté: 92x | 06.02.2011

VZN 3/2007 o verejnom poriadku Stiahnuté: 89x | 06.02.2011

VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 90x | 06.02.2011

Stránka