Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2015

VZN č.7-2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí pri ZŠ s MŠ v T.Nemciach Stiahnuté: 69x | 14.12.2015

VZN c.8-2015 o vyske poplatkov v školskej jedálni T.Nemce Stiahnuté: 77x | 14.12.2015

2014

VZN č. 1/2014 príl.1 k VZN 2/2013 - financov. MŠ a ŠZ Stiahnuté: 73x | 29.01.2014

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 75x | 11.12.2014

VZN č.3-2013- Náhrad.zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 72x | 14.01.2014

VZN 1/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 72x | 04.06.2014

VZN č. 2/2014 ktorým sa dopĺňa VZN 2/2012 o miestnych daniach a popl. za KO Stiahnuté: 64x | 29.01.2014

2013

VZn č.4/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

VZN č.1-2008 o poskyt.jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a soc.dávke Stiahnuté: 71x | 17.09.2013

VZN č.8-2008 zmena vo VZN 1-2008 o posk. jednorazldávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 68x | 17.09.2013

VZN č.1/2013 o nakladaní s KO, DSO vrátane biol.rozl.odpadov Stiahnuté: 109x | 03.02.2013

VZN č.2/2013 o financovaní MŠ a šk.zariadení Stiahnuté: 77x | 03.02.2013

Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy Stiahnuté: 73x | 09.04.2013

VZN č.3/2012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 95x | 11.09.2013

VZN č.2/2010 o menších obecných službách Stiahnuté: 57x | 11.09.2013

VZN č.1/2011 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

VZN č.1/2010 o poplatkoch za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 81x | 11.09.2013

VZN č.3/2010 o verejnom obstarávaní pre zákaz. s nízkou hodnotou Stiahnuté: 86x | 11.09.2013

Doplnok č.2 k VZN č.4/2008 o výške poplatkov v ŠJ Stiahnuté: 68x | 11.09.2013

Doplnok č.1 k VZN č.1/2010 o popl.za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 70x | 11.09.2013

Stránka