Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2015

VZN č.3/2015 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 130x | 04.05.2015

VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1 Stiahnuté: 113x | 14.12.2015

VZN c.5-2015 o miestnych daniac h a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce T.Nemce Stiahnuté: 104x | 14.12.2015

VZN c.6-2015 o financovani materskej školy a šk.zariadení v T.Nemciach Stiahnuté: 114x | 14.12.2015

VZN č.7-2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí pri ZŠ s MŠ v T.Nemciach Stiahnuté: 110x | 14.12.2015

VZN c.8-2015 o vyske poplatkov v školskej jedálni T.Nemce Stiahnuté: 125x | 14.12.2015

2014

VZN č. 1/2014 príl.1 k VZN 2/2013 - financov. MŠ a ŠZ Stiahnuté: 117x | 29.01.2014

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 136x | 11.12.2014

VZN č.3-2013- Náhrad.zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 101x | 14.01.2014

VZN 1/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 125x | 04.06.2014

VZN č. 2/2014 ktorým sa dopĺňa VZN 2/2012 o miestnych daniach a popl. za KO Stiahnuté: 111x | 29.01.2014

2013

VZn č.4/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni Stiahnuté: 104x | 11.09.2013

VZN č.1-2008 o poskyt.jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a soc.dávke Stiahnuté: 100x | 17.09.2013

VZN č.8-2008 zmena vo VZN 1-2008 o posk. jednorazldávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 96x | 17.09.2013

VZN č.1/2013 o nakladaní s KO, DSO vrátane biol.rozl.odpadov Stiahnuté: 164x | 03.02.2013

VZN č.2/2013 o financovaní MŠ a šk.zariadení Stiahnuté: 102x | 03.02.2013

Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy Stiahnuté: 98x | 09.04.2013

VZN č.3/2012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce Stiahnuté: 123x | 11.09.2013

VZN č.2/2010 o menších obecných službách Stiahnuté: 102x | 11.09.2013

VZN č.1/2011 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 99x | 11.09.2013

Stránka