Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 124x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 160x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 138x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 187x | 07.08.2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 181x | 19.12.2017

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 129x | 19.12.2017

VZN 8/2017 o daniach a poplatkoch Stiahnuté: 159x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 107x | 19.12.2017

2016

Príloha k VZN Stiahnuté: 122x | 25.11.2016

Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 92x | 25.11.2016

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 127x | 06.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 119x | 14.06.2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 161x | 14.12.2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 131x | 14.12.2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 99x | 14.12.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce Stiahnuté: 120x | 02.03.2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 145x | 02.03.2016

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 98x | 25.11.2016

2015

VZN ač.1/2015 o financovaní MŠ a škol.zariadení Stiahnuté: 107x | 06.03.2015

VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ Stiahnuté: 111x | 06.03.2015

Stránka