Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 150x | 19.12.2017

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 97x | 19.12.2017

VZN 8/2017 o daniach a poplatkoch Stiahnuté: 68x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 82x | 19.12.2017

2016

Príloha k VZN Stiahnuté: 94x | 25.11.2016

Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 68x | 25.11.2016

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 93x | 06.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 92x | 14.06.2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 132x | 14.12.2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 98x | 14.12.2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 73x | 14.12.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce Stiahnuté: 79x | 02.03.2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 82x | 02.03.2016

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 73x | 25.11.2016

2015

VZN ač.1/2015 o financovaní MŠ a škol.zariadení Stiahnuté: 76x | 06.03.2015

VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ Stiahnuté: 80x | 06.03.2015

VZN č.3/2015 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 95x | 04.05.2015

VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1 Stiahnuté: 68x | 14.12.2015

VZN c.5-2015 o miestnych daniac h a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce T.Nemce Stiahnuté: 59x | 14.12.2015

VZN c.6-2015 o financovani materskej školy a šk.zariadení v T.Nemciach Stiahnuté: 70x | 14.12.2015

Stránka