Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 22x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 18x | 31.03.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 104x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 83x | 15.01.2019

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 76x | 03.09.2019

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 39x | 08.01.2020

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 24x | 08.01.2020

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 41x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 90x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 96x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 98x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 75x | 23.02.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 224x | 23.02.2018

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 106x | 15.01.2019

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 106x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 80x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 77x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 105x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 90x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 128x | 07.08.2017

Stránka