Navigácia

Obsah

Späť

Štvrťročný prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000,-€, rok 2013

1.štvrťrok 2013

Predmet: 0
Úspešný uchádzač: 0
Hodnota: 0


2. štvrťrok 2013

Predmet: živičné práce na miestnych komunikáciách
Úspešný uchádzač: VIA SERVIS,s.r.o. Voznica 1 Žarnovica IČO 31574971
Hodnota: 1.479,-


3. štvrťrok 2013

Predmet: projektová dokumentácia-úprava verejného priestranstva v obci
Úspešný uchádzač: Agroprojekt,s.r.o, Chrenovská 32, 949 01 Nitra IČO 34136096
Hodnota: 2.040,-


4. štvrťrok 2013

Predmet: Rekonštrukcia OcÚ
Úspešný uchádzač: SIMKOR,s.r.o Trate mládeže 9/A 969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
Hodnota: 60.361,85

Predmet: Rekoštrukcia OcÚ
Úspešný uchádzač: SIMKOR,s.r.o Trate mládeže 9/A 969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
Hodnota: 22.376,93

Predmet: Rekonštrukcia OcÚ
Úspešný uchádzač: SIMKOR,s.r.o Trate mládeže 9/A 969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
Hodnota: 6.174,12


V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v webovom sídle alebo inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä: 1. hodnota zákazky, 2. predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača.

Vyvesené: 31. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť