Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 33x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 27x | 15.01.2019

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 3x | 17.06.2019

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 28x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 36x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 34x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 26x | 23.02.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 46x | 23.02.2018

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 42x | 15.01.2019

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 28x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 22x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 26x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 28x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 20x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 26x | 07.08.2017

VZN 8/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 26x | 15.12.2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 34x | 19.12.2017

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 32x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 25x | 19.12.2017

2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 29x | 14.12.2016

Stránka