Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 6x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 14x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 11x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 6x | 23.02.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 7x | 23.02.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 5x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 7x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 7x | 28.02.2017

VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 4x | 07.08.2017

VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 6x | 07.08.2017

VZN 8/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 6x | 15.12.2017

VZN 6 2017 Nová ulica Stiahnuté: 7x | 19.12.2017

VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ Stiahnuté: 6x | 19.12.2017

VZN 9 2017 e-goverment Stiahnuté: 6x | 19.12.2017

2016

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 7x | 14.12.2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 7x | 14.12.2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 6x | 14.12.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce Stiahnuté: 8x | 02.03.2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 7x | 02.03.2016

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 7x | 25.11.2016

Stránka