Obsah

Pozemkové spoločenstvá

Pozvánka

POZVÁNKA
Pozývame Vás na riadne valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva:
Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach,
ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2019 o 16,00 hod. v Tekovských Nemciach v sále kultúrneho
domu, prezentácia začne o 15,00 hod.
Program valného zhromaždenia
1. Otvorenie
2. Určenie volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti od ostatného valného zhromaždenia.
4. Správa o finančnom hospodárení k 31.12.2018
5. Správa dozornej rady
6. Návrh zmeny zmluvy o spoločenstve - prispôsobenie novelizácii zákona 97/2013
7. Návrh plánu činnosti na rok 2019 a návrh rozdelenia zisku
8. Návrh kandidátov za členov výboru a dozornej rady
9. Diskusia
10. Voľby výboru a dozornej rady na nasledujúcich päť rokov
11. Návrh a schválenie uznesenia
12. Záver
Ak máte záujem pracovať vo výbore alebo v dozornej rade, prosíme, prihláste sa.
Keďže na schválenie rozdelenia zisku a voľby nových orgánov aje potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov, láskavo Vás žiadame o účasť alebo vyslanie splnomocneného zástupcu.
Splnomocnenie je na druhej strane.
Prípadné otázky posielajte na e-mailovúadresu:poz.spol@gmai1.com
V Tekovských Nemciach 04.02.2019 Predseda spoločenstva
Ing. Angela Havranová
----------------------------------------------------------------------------------- -------
Splnomocnenie na zastupovanie na valnom zhromaždení.
Dole podpísaný(á)
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom)
splnomocňujem
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom)
na zastupovanie mojej osoby na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva
Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach
dňa 10.3.2019.
v dňa . podpis .
------- - ----

2015

Spoločná nehnuteľnosť Stiahnuté: 70x | 17.02.2015

pozvanka-na-valne-zhromazdenie-2015_03_15 Stiahnuté: 72x | 17.02.2015

2014

Pozvánka na Valné zhromaždenie pozemkových spoločenstiev Stiahnuté: 64x | 14.01.2014

Stránka

  • 1