Obsah

Pozemkové spoločenstvá

Pozvánka na valné zhromaždenie 10.03.2019

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na riadne valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva:

 

Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach,

 

ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2019 o 16,00 hod. v Tekovských Nemciach v sále kultúrneho domu, prezentácia začne o 15,00 hod.

 

Program valného zhromaždenia

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti od ostatného valného zhromaždenia.
 4. Správa o finančnom hospodárení k 31.12.2018
 5. Správa dozornej rady
 6. Návrh plánu činnosti na rok 2019 a návrh rozdelenia zisku
 7. Návrh kandidátov za členov výboru a dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Voľby výboru a dozornej rady na nasledujúcich päť rokov
 10. Návrh a schválenie uznesenia
 11. Záver

 

Ak máte záujem pracovať vo výbore alebo v dozornej rade, prosíme, prihláste sa.

Keďže na schválenie rozdelenia zisku a voľby nových orgánov a je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, láskavo Vás žiadame o účasť alebo vyslanie splnomocneného zástupcu. Splnomocnenie je na druhej strane.

 

Prípadné otázky posielajte na e-mailovú adresu: poz.spol@gmail.com

 

 

V Tekovských Nemciach 04.02.2019                                   Predseda spoločenstva

                                                                                               Ing. Angela Havranová

 

 

 

Splnomocnenie na zastupovanie na valnom zhromaždení.

 

 

 

Dole podpísaný(á) 

 

 

.......................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom)

 

splnomocňujem

 

 

.......................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom)

 

na zastupovanie mojej osoby na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva

Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo  so sídlom v Tekovských Nemciach

dňa 10.3.2019.

 

 

V.................................. dňa............................      podpis   ..................................................

                                                                                                                         

 

 

 

 

2015

Spoločná nehnuteľnosť Stiahnuté: 18x | 17.02.2015

pozvanka-na-valne-zhromazdenie-2015_03_15 Stiahnuté: 22x | 17.02.2015

2014

Pozvánka na Valné zhromaždenie pozemkových spoločenstiev Stiahnuté: 13x | 14.01.2014

Stránka

 • 1